ទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំ

អាស័យដ្ឋាន

Guardian Cambodia
DFI Lucky Private Limited
#01, St 55P, Sangkat Tuek Thla,
Khan Sen Sok, Phnom Penh, Cambodia.

ទូរស័ព្ទ

(855) 23 885 722

អ៊ីម៉ែល

info@dfilucky.com

​ម៉ោងប្រិតបត្តិការ

Monday-Friday, 08 :00 – 17 :00